Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Saponlabs, spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie (NIP 7010515778), za pośrednictwem sklepu internetowego saponlabs.shop (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Saponlabs, spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO saponlabs.iai-shop.com z dnia 23.11.2016 roku

 

 

I.  Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.  Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];

5.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.  Prowadzący – Saponlabs, spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Noakowskiego 3;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

12. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego;

13. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

14. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Prowadzącego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu;

15. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Prowadzący w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: firmę kurierską; InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat); Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie;

16. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

17. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta;

18. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Prowadzącego, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta;

19. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (np. poczta elektroniczna, papier, dysk komputerowy).

 

II.  Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu internetowego

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: saponlabs.isi-shop.com.

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.  Sklep internetowy, działający pod adresem: saponlabs.isi-shop.com, prowadzony jest przez Saponlabs, spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Noakowskiego 3.

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)  komputer z dostępem do Internetu

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c)  przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej lub Firefox w wersji 41.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. Prowadzący dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Saponlabs.iai-shop.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7.  Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Prowadzącego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Prowadzącego wyrażoną na piśmie.

2.8. Prowadzący stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Prowadzącego na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie serwisu „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

2.9. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Prowadzącego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

2.11.  Prowadzący oświadcza, iż publiczny charakter sieci internetowej i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci internetowej. Prowadzący nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Prowadzącego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Prowadzącego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3.3. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Prowadzący wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Prowadzącemu lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

3.4. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Prowadzącym umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Prowadzącemu stosownego oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Prowadzącego za pośrednictwem poczty elektronicznej

3.5.  Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Prowadzącego. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

3.6. Prowadzący może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internetowej lub godzące w dobre imię Prowadzącego.

3.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prowadzącego.

3.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklep Internetowego usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego,

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV.  Zamówienia

4.1.  Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Prowadzącego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

4.2.  Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Prowadzącego, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Prowadzącego, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

4.4. Przed wysyłką zamówienia, klient ma możliwość obejrzenia podsumowania złożonego Zamówienia. Podsumowanie będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy

4.5. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Prowadzącemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia

4.6. Po złożeniu zamówienia, Prowadzący przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Prowadzący przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Prowadzącego o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 pkt. 4.4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

4.7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Prowadzący potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

4.8. Umowa sprzedaży o treści zgodnej z Regulaminem zawierana jest w języku polskim.

4.9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (Regulaminu Sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez usługę Poczta Polska S.A. Koszty dostawy są naliczane w zależności od wybranego sposobu dostawy i zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 Dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Prowadzący jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

5.5. Prowadzący zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

5.6. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

5.7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Prowadzącego.

5.8. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

5.9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Prowadzącego w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu z Prowadzącym terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5.10. Prowadzący, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

5.11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Prowadzący skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

6.2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Prowadzącego (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Prowadzącego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Prowadzącego) obsługiwany przez serwis Przelewy24 będący częścią grupy PayPro SA z siedzibą w Poznaniu oraz grupę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

b) płatność kartą płatniczą (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Prowadzącego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymanie przez Prowadzącego informacji o autoryzacji transakcji za pomocą karty płatniczej Klienta) obsługiwana przez serwis Przelewy24 będący częścią grupy PayPro SA z siedzibą w Poznaniu oraz grupę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayPal informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).

6.3. Klient jest każdorazowo informowany przez Prowadzącego na Stronie internetowej Sklepu o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

6.4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §6 pkt. 6.3, Prowadzący wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Prowadzący odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Prowadzący prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

VII. Rękojmia

7.1. Prowadzący zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

7.2. Saponlabs, spółka z o.o., jako Prowadzący odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

7.3. Jeżeli Towar posiada wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Prowadzący niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Prowadzącego albo Prowadzący nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Prowadzącego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Prowadzącego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Prowadzący jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Prowadzący może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Prowadzący.

7.4. Klient, który korzysta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Prowadzącego. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Prowadzący.

 

VIII.  Reklamacje

8.1. Wszelkie reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@saponlabs.com lub pisemnie na adres: Saponlabs, spółka z o.o, ul. Noakowskiego 3, lab. 330, 00-640 Warszawa. Saponlabs, spółka z o.o., zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.2.Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.3.Prowadzący podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.4.Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prowadzącego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

8.5.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres sklep@saponlabs.com lub pisemnie na adres: Saponlabs, spółka z o.o, ul. Noakowskiego 3, lab. 330, 00-640 Warszawa lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.6.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

IX. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

9.1. 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

9.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

9.3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Prowadzącemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Prowadzącego na Stronie internetowej Sklepu pod adresem „Formularz odstąpienia” lub pocztą elektroniczną na adres sklep@saponlabs.com . Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

9.5. Prowadzący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Prowadzący może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Prowadzącego. Prowadzący nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Prowadzącemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Prowadzącego przed upływem tego terminu.

9.8. Prowadzący dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.10. Produkty linii "Domowe Spa" są dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach. Ze względów higienicznych produkty z zerwaną lub uszkodzoną plombą nie podlegają zwrotowi.

X. Usługi nieodpłatne

10.1. Prowadzący świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną następującą usługę nieodpłatną:

- Prowadzenie Konta Klienta,

10.2. Usługa wskazana w §10 pkt. 10.1 powyżej świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

10.3. Prowadzący zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wymienionej usługi, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

10.4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.

10.5. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Prowadzącemu, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Prowadzącego, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

10.6. Prowadzący jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Prowadzącego lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Prowadzący zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

XI. Ochrona danych osobowych

11.1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Prowadzącego dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Prowadzącego usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Prowadzący.

11.2. Prowadzący przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Prowadzącego usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

11.3. Zbiór danych osobowych przekazanych Prowadzącemu zgłaszany jest przez Prowadzącego Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

11.4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Prowadzącego dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

11.5. Każdy, kto przekaże Prowadzącemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

11.6. Prowadzący zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Prowadzący może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Prowadzącego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

11.7. Prowadzący chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

11.8. Prowadzący przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Prowadzący ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Prowadzący ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

12.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

12.3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

12.4. Prowadzący zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Prowadzącego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Prowadzący poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Prowadzącego, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §9.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2016 r.

Regulamin w wersji PDF możesz pobrać tutaj.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel